Planowanie przestrzenne w działaniu

Kursy i szkolenia

Terminy

Nowe terminy wkrótce!

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu ul. Św. Marcin 69  
  • szkolenie może być przeprowadzone również w formule on-line

Koszt

350,00 zł

Łączna liczba godzin

8 godzin

Program

  1. Wprowadzenie do praktyki zapisów planistycznych — podstawy teoretyczne, w tym: istotne zagadnienia w obowiązujących regulacjach prawnych, rodzaje opracowań planistycznych, terminologia i jej znaczenie, przydatne źródła informacji
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przedstawienie i analizy praktycznych przykładów
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedstawienie i analizy praktycznych przykładów
  4. Dyskusja

Prowadzący zajęcia:

Magdalena Kostencka — Burek

Urbanista, architekt, absolwentka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Studium Podyplomowego w zakresie Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej, Studium Podyplomowego w zakresie „Rewitalizacji architektoniczno-urbanistycznej obszarów miejskich” Politechniki Gdańskiej oraz Studium Podyplomowego „Administracja, Prawo, Zarządzanie” – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Od 2003 roku członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów. W latach 1996–2003 współtworząca zespół zajmujący się planami miejscowymi w Śródmieściu miasta Poznania. W latach 2003–2008 kierownik Zespołu Rozwoju Miasta Poznania opracowującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”. Po zakończeniu prac nad Studium zastępca kierownika zespołu Śródmieście w Poznaniu.

W trakcie swojej pracy zawodowej urbanisty – w latach 1995–2017 — prowadziłam projekty planów miejscowych w zespołach interdyscyplinarnych opracowujących tematy planów dla XIX – wiecznych terenów poprzemysłowych, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dla zabudowy przemysłowej. Do moich obowiązków należało sporządzanie oraz weryfikacja koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowywanie uwarunkowań i założeń do planów miejscowych, opracowywanie harmonogramów prac planistycznych i ich stałą weryfikacją, prowadzenie procedur planistycznych określonych przez ustawę o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym, nadzór merytoryczny nad zapisami planistycznymi, wypracowywanie rozwiązań kompromisowych pomiędzy interesariuszami, koordynacja prac w zespole oraz pomiędzy zespołami projektowymi, przygotowywanie prezentacji oraz prowadzeniem konsultacji, dyskusji i debat społecznych;

Od 2008 roku organizator i uczestnik programu wdrażania „konsultacji społecznych” w ramach prowadzonych procedur planistycznych. Współautor „Polityki reklamowej dla Obszaru Staromiejskiego w Poznaniu”, „Analizy udziału funkcji mieszkaniowej na Obszarze Staromiejskim” i opracowywanej „Analizy przestrzeni publicznych w Poznaniu”.

W ramach działań planistycznych zajmowałam się współpracą w zespołach międzywydziałowych do spraw zabudowy mieszkaniowej, rewitalizacji, „projektu Centrum”, „projektu Plac Kolegiacki”, „Starej Gazowni”, prowadzeniem analiz funkcjonalno – przestrzennych dla całego miasta i przygotowaniem Polityki Reklamowej dla Obszaru Staromiejskiego w Poznaniu w 2013 roku.

W 2017 roku, w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia, rozpoczęłam współpracę z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu jako z-ca dyrektora biura. W ramach swoich obowiązków sfinalizowałam w marcu 2018 prace nad projektem uchwały o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu, po przeprowadzeniu procedury ustawowej i procedury konsultacji społecznych. Obecnie zajmuję się procesem wdrażania zapisów uchwały w oparciu o wypracowana koncepcję Kampanii promocyjnej. Ponadto w Biurze Miejskiego konserwatora Zabytków zajmowałam się organizacją, nadzorem i prowadzeniem spraw z zakresu dotacji do zabytków, nadzorem merytorycznym nad opiniowaniem i uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym ich zgodności z wymaganiami konserwatorskimi, weryfikacją i sporządzaniem planów ochrony zabytków, prowadzeniem wykładów, prezentacji, wystąpień publicznych, kontrola, nadzór merytoryczny i formalny nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi na zabytkach, standaryzację zapisów postanowień i decyzji administracyjnych oraz systemem geoinformacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel.  798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu