Kalendarium

Kalendarium TWP w Poznaniu

Powstałe w 1950 roku Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest kontynuatorem działalności oświatowej wśród dorosłych, jaką w Polsce w sposób zorganizowany prowadziło szereg organizacji społecznych już w drugiej połowie XIX wieku, po to by zwalczając powszechny wówczas analfabetyzm budzić i utrwalać tak ważną dla walki z zaborcami świadomość narodową. Organizacje te działały w różnych miastach w każdym zaborze. Wśród nich np. było to powstałe we Lwowie w 1867 roku Towarzystwo Oświaty Ludowej i w 1898 roku Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza, które wydawało pierwsze czasopismo popularyzujące wiedzę wśród dorosłych „Wiedza dla wszystkich” oraz podręcznik pedagogiki „Praca oświatowa”.

W Warszawie od 1875 roku działało nielegalne Tajne Towarzystwo Oświaty Ludowej i od 1882 roku Tajne Warszawskie Koło Kobiece Oświaty Ludowej. Szczególną rolę odegrał tu powstały legalnie w 1906 roku Uniwersytet Dla Wszystkich, który wkrótce założył wiele filii w ośrodkach przemysłowych. W Poznaniu od 1872 roku działało Towarzystwo Oświaty Ludowej, rozwiązane po 6 latach przez pruskich zaborców, czy powstałe w 1880 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych. Należy przypomnieć, że zabory stworzyły ogromne potrzeby edukacyjne młodzieży i dorosłych o czym świadczyć mogą dane z 1921 roku, kiedy to w Polsce ok. 33% ludzi nie umiało czytać i pisać. Stąd też po odzyskaniu niepodległości z inicjatywy Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera Niepodległej Polski, na wzór Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego, z zadaniem szerzenia oświaty wśród dorosłych, utworzono w 1923 roku organizację kulturalno-oświatową pod nazwą Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego.

W następnych latach z niego wyłoniła się Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Po przerwie wojennej obie te organizacje w 1945 roku wznowiły działalność oświatową. W 1948 roku Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego połączyło się z powstałym w 1945 roku Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych przyjmując nazwę Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych RP. Właśnie na gruncie tradycji i wspaniałych osiągnięć wielu stowarzyszeń oświatowych, z których wymieniono tylko parę najbardziej znanych, dzięki którym zlikwidowano w Polsce niszczonej przez wojny i zaborców analfabetyzm i podniesiono poziom wykształcenia wielu pokoleń powstało z połączenia Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego z Instytutem Kulturalno-Oświatowym Spółdzielni „Czytelni” w dniu 5 maja 1950 roku Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, którego oddziały znajdują się obecnie we wszystkich regionach kraju.( Dz. U. nr 22,poz.191,1950).

1950

Powstanie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu z siedzibą w bocznym skrzydle Opery.

1951

Zapoczątkowanie seminariów prowadzonych przez naukowców dla wykładowców

1953

12.000 odczytów z różnych dziedzin wiedzy, w tym z astronomii, geografii, historii, medycyny, prawa, wygłoszonych w województwie przez 253 prelegentów

1954

Początek działalności Uniwersytetów Powszechnych i Uniwersytetów dla Rodziców.

1957

 1. Na terenie województwa poznańskiego działało 15 uniwersytetów powszechnych, w tym 3 wiejskie. W Poznaniu pod kierunkiem prof. dr W. Czarneckiego z Politechniki Poznańskiej działa dwuletnie Studium Urbanistyki i Zagadnień Regionalnych na którym jest 150 słuchaczy.
 2. W Poznaniu czynne były rokrocznie wznawiane Studium Historii Sztuki, Studium dla Miłośników Filmu, Studium dla Matek, Powszechne Wykłady z Prawa, Powszechne Wykłady z Medycyny, Studium dla Fotografów Amatorów, Studium Dla Użytkowników Ogródków Przydomowych i Działkowych, Kursy dla Hodowców Zwierząt Futerkowych, Kursy dla Pszczelarzy.

1959

Powołano Seminarium Przygotowawcze na Wyższe Uczelnie

1960

W województwie działa 30 uniwersytet powszechnych i 45 uniwersytetów dla rodziców.

1962

W Poznaniu zapoczątkowano pierwsze w kraju kursy języków obcych, w tym angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, Węgierskiego, rosyjskiego na których 17 doświadczonych nauczycieli z wyższych uczelni uczy ponad 500 słuchaczy.

1966

W ówczesnym województwie poznańskim działało 155 uniwersytetów powszechnych i 59 uniwersytetów dla rodziców, a rok później 164 uniwersytety powszechne i 61 uniwersytetów dla rodziców.

1967/68

W Poznaniu było 15 uniwersytetów powszechnych i w mieście wygłoszono ponad 2000 odczytów. W każdym mieście powiatowym był Zarząd Powiatowy, a następnie Miejsko- Gminny Zarząd TWP. W Śremie w 1967/68 roku było 9 uniwersytetów powszechnych i dla rodziców i wygłoszono 152 odczyty.

1970

 1. Powstał Wielkopolski Uniwersytet Powszechny z licznymi wydziałami, kierowany początkowo przez prof. Lecha Zimowskiego, a następnie dr Czesława Skopowskiego.
 2. Powstało unikalne Wyższe Studium Urbanistyki i Architektury stworzone i kierowane przez profesora Lecha Zimowskiego. Profesor Marian Obara rozwinął unikalną w Polsce formę otwartych cyklicznych spotkań naukowców poznańskich uczelni, przede wszystkim medyków, z szerokimi rzeszami słuchaczy w ramach cyklów p.t. „Wykłady i spotkania z uczonymi”.

1990

Wprowadzenie zasady samofinansowania działalności oświatowej TWP

2000

Obchody 50-lecia Oddziału Regionalnego TWP w Poznaniu

2001

 1. Zarząd Główny TWP w Warszawie uchwałą nr 9/2000 z dnia 11 września 2000 roku przyznał osobowość prawną Oddziałowi Regionalnemu TWP w Poznaniu, którą formalnie w 2001 roku zatwierdził Sąd Okręgowy w Poznaniu.
 2. Zapoczątkowanie we współpracy z Wyższą Szkołą Języków Obcych pracy Studium Podyplomowego dla nauczycieli w zakresie edukacji prozdrowotnej i proekologicznej
 3. 7 kwietnia — współorganizacja konferencji: “Miejsce naturalnych metod leczenia we współczesnej medycynie fizykalnej” oraz “Postępy fizjoterapii” z na Międzynarodowych Targach “SALMED” w Poznaniu wraz z Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich, Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej. konferencje pod honorowym protektoratem J.M. prof. dr med. hab. Jerzego Smorawińskiego, Senatora R.P., Rektora A.W.F. w Poznaniu.

2004

 1. Zarząd Główny TWP w Warszawie uchwałą 30/2004 przekazał Oddziałowi Regionalnemu TWP w Poznaniu nieruchomość przy ul. Św. Marcin 69 na działalność statutową TWP upoważniając go do załatwienia notarialnej zmiany w księdze wieczystej.
 2. 14 czerwiec — XIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza TWP w Poznaniu i Walne zebranie członków Oddziału Regionalnego TWP w Poznaniu

2006

 1. We współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu zorganizowano dla magistrów WF dwusemestralne Studium Podyplomowe „Fizjoterapia w odnowie biologicznej”
 2. Uzyskanie certyfikatu “Gwarancja najwyższej jakości”

2008

Zarząd Główny TWP w Warszawie Uchwałą nr 9/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku wyraził zgodę na utworzenie w Kaliszu Delegatury Oddziału Regionalnego TWP w Poznaniu, upoważniając Oddział Regionalny w Poznaniu do rozszerzenia i prowadzenia działalności statutowej na obszarze miast i powiatów: Kalisz, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin i Ostrzeszów.

2009

 1. 23 stycznia — Utworzenie w Kaliszu Delegatury Oddziału Regionalnego TWP w Poznaniu.
 2. 15 maja — XIV Regionalna Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza i Walne zebranie członków Oddziału Regionalnego TWP w Poznaniu.
 3. 3–4 czerwiec — Na Konferencji w Kazimierzu Dolnym „ O nowe miejsce TWP we współczesnej rzeczywistości społecznej mgr K. Matusiak, prezes Koła Delegatury TWP w Kaliszu, przedstawił film o wspólnej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu z Oddziałem Regionalnym TWP w Poznaniu w zakresie nowym ujęciu hasła „Life Long Learning”.
 4. 1 września zawarcie umowy o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w celu organizacji kursów, szkoleń, studiów podyplomowych i innych projektów edukacyjnych.
 5. 16–17 wrzesień Ogólnopolska Narada Dyrektorów Oddziałów Regionalnych TWP w Gołuchowie.

2010

 1. Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w sprawie wspólnej organizacji studiów podyplomowych z zakresu fizjoterapii i odnowy biologicznej.
 2. Podpisanie umowy o współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy PWSZ w Kaliszu w sprawie wspólnej organizacji kursów, szkoleń, konferencji, projektów, seminariów i innych projektów edukacyjnych.
 3. We współpracy z PWSZ w Kaliszu i Gminą Lisków w pow. kaliskim, realizowano w ramach dotacji Unii Europejskiej projekt ” Młodzież w Liskowie aktywna i wykształcona”
 4. II edycja „Uniwersytet Licealisty” wspólna z PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej”

2012

 1. 23 czerwca — 24 słuchaczy ukończyło studium podyplomowe „Kadry i płace w prawie i praktyce” zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu we współpracy z poznańskim oddziałem regionalnym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 2. Studia prowadzone były przez Wydział Zarządzania, a zajęcia odbywały się w siedzibie Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu. Słuchacze przez dwa semestry zdobywali specjalistyczną wiedzę z zakresu kadr i płac. Prace dyplomowe obronili wszyscy i 23.06 2012 r otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie studiów.
 3. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ma bogatą, przeszło 60-letnią tradycję w kształceniu dorosłych, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa świetnie wyszkoloną kadrę dydaktyczną i doskonałe zaplecze materialne. To złożyło się na sukces tych studiów — powiedział prof. dr hab. n. med. Gerard Straburzyński, dyrektor poznańskiego oddziału TWP. Potwierdzają to sami absolwenci, którzy zgodnie twierdzą, że studia zrealizowane zostały na najwyższym poziomie.

2013

Październik — uchwałą Zarządu powołano na stanowisko Dyrektora TWP Hannę Sierocką.

2014

 1. W dniu 27 września 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków w ramach XV Regionalnej Konferencji Sprawozdawczo — Wyborczej TWP w Poznaniu, na której zostały wybrane Nowe Władze.
 2. 26 listopada 2014 r. w Warszawie odbył się XV Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Miło nam poinformować, że dyrektor TWP w Poznaniu mgr Hanna Sierocka została wybrana Wiceprezesem Zarządu Głównego TWP w Warszawie. Pan Prof. dr n. med. Gerard Straburzyński – były dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu a obecnie Członek Rady Regionalnej TWP w Poznaniu został wyróżniony na Krajowym Zjeździe Honorowym Członkostwem TWP.
 3. grudzień — podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczna  im. Janusza Korczaka w Warszawie w celu wspólnej organizacji studiów podyplomowych oraz realizacji wspólnych krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

2015

 1. W dniu 27 marca zmarł śp. prof. dr hab. n. med. Gerard Straburzyński wieloletni Prezes i Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu.
 2. kwiecień — powstanie z inicjatywy TWP Koalicji Św. Marcin, zrzeszającej mieszkańców, biznesu lokalnego i innych partnerów skupionych przy ul. Św. Marcin w celu ożywienia tej części miasta.
 3. Udział TWP w akcji “Odmień swoje podwórko 2015” organizowanym przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
 4. 6 listopad — podpisanie porozumienia z Miastem Poznań — Urzędem Miasta Poznania Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w sprawie użyczenia kamienicy i podwórka działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.
 5. TWP złożyło projekt do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą “Św. Marcin — re-Animacja”. W wyniku głosowania mieszkańców został wyłoniony do realizacji w 2016 roku.

2016

 1. Współpraca z  Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w realizacji projektu “Św. Marcin — re-Animacja” (Wydarzenia: Kobiety na Marcinie, Przedsiębiorcy Św. Marcina, Zielone Świątki na Marcinie, Naszemu miastu śpiewamy — widowisko patriotyczne, Dzień sąsiada, Pocztówki z Marcina, Podróże z Marcina, Poznański Pub Obywatelski).
 2. Zwiększenie aktywności partnerów Koalicji Św. Marcin w związku z ożywieniem ul. Św. Marcin.
 3. TWP partnerem Design Days
 4. Organizacja warsztatów “Odmień swoje podwórko 2016” połączone z oddaniem do użytku w pełni uposażonego i ukwieconego podwórka naszej kamienicy na cele kulturalne i społeczne.
 5. 16 maja — podpisanie umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie w sprawie usług edukacyjnych w zakresie kształcenia nauczycieli.

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu