Statut

Preambuła

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jako spadkobierca Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ma bogate tradycje w zakresie działalności oświatowej. Poczynania TWP legitymizowała zawsze polska elita umysłowa, która w dużej mierze decydowała o kształcie ideowym i charakterze jej działalności. TWP jest społecznym pozarządowym stowarzyszeniem oświatowym działającym na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych, dzieci i młodzieży, realizującym politykę oświatową państwa na zasadach i w formach określonych przez statutowe władze stowarzyszenia.

§1 Nazwa, teren działania, siedziba

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”. Nazwa stowarzyszenia może być stosowana w formie skróconej — „TWP”.
 2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest organizacją pozarządową, jego Oddziały mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego zgodnie i w trybie przewidzianym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Wypracowany dochód z działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 4. TWP działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego — szczególnie w środowiskach polonijnych oraz współdziała z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami prawnymi poza granicami kraju.
 5. TWP może powoływać terenowe oddziały regionalne, delegatury i koła.
 6. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają również terenowe oddziały regionalne, po spełnieniu warunków określonych w § 25 ust. 2 c, pozostając w strukturach TWP. Delegatury i koła nie mogą posiadać osobowości prawnej.
 7. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej posiada własny sztandar. Sztandary mogą posiadać oddziały terenowe posiadające osobowość prawną.
 8. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej posiada własne logo, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Znak jest w kolorze niebieskim i białym, przedstawia książkę umieszczoną na stopniach schodów zwieńczonych literami TWP w części dolnej napis „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”.
 9. Siedziba władz naczelnych TWP jest miasto stołeczne Warszawa.
 10. TWP opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, którzy mogą być członkami TWP.
 11. TWP samorządnie i demokratycznie uchwala statut i inne akty wewnętrzne określające cele, program działania i sposób jego realizacji, struktury władz Towarzystwa oraz ich kompetencje.
 12. Jednostki terenowe TWP mają obowiązek używania do celów promocji, nazwy i znaku TWP wymienionych w ust. 7. Nazwa i znak nie mogą być odstępowane, przekazywane, zastawiane innym organizacjom, osobom prawnym lub osobom fizycznym nie będących członkami TWP bez pisemnej zgody Rady Naczelnej wyrażonej w formie uchwały wskazującej zakres, warunki i okres wykorzystywania zastrzeżonej nazwy i znaku.
 13. TWP i jego terenowe jednostki mają prawo używać pieczęci z wizerunkiem logo Towarzystwa i odznak organizacyjnych zawierających nazwę Towarzystwa oraz określających ich strukturę w organizacji.
 14. TWP może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji działających na rzecz obywateli oraz współpracować z organizacjami, instytucjami, fundacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych.
 15. TWP współdziała w realizacji zadań z administracją publiczną.
 16. Nadzór merytoryczny nad Towarzystwem sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.
 17. Nadzór merytoryczny nad oddziałami regionalnymi TWP sprawuje organ nadzorujący właściwy dla siedziby danego Oddziału Regionalnego TWP.

§2 Cele i formy działania

 1. TWP  jest stowarzyszeniem oświatowym, uczestniczącym w kształceniu ustawicznym dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządami terytorialnymi i prywatnymi instytucjami oświatowymi oraz podmiotami i organizacjami tworzącymi polski system edukacji.
 2. TWP jest organizacją przestrzegającą w swej działalności zasad pluralizmu społecznego i politycznego oraz tolerancji światopoglądowej.
 3. Cele działalności Towarzystwa to: 
  • Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
  • Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
  • Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
  • Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów
   Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
  • Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji  i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
  • Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
  • Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
  • Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
  • Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli,
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Organizowanie i promowanie wolontariatu.
 4. Podstawowe formy działalności Towarzystwa to: 
  • Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania własne słuchaczy.
  • Organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.
  • Organizacja i prowadzenie Kolegiów nauczycielskich i Kolegiów języków obcych.
  • Prowadzenie odczytów i prelekcji.
  • Organizacja spotkań dyskusyjnych seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
  • Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
  • Organizacja obozów edukacyjnych sportowych i innych form turystyki edukacyjnej.
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
  • Działalność mająca na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych np. etnicznych grup mniejszościowych.
  • Działalność związana z turystyką.
  • Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
  • Dystrybucja wydawnictw.
  • Obsługa nieruchomości.
  • Organizacja i prowadzenie placówek oświatowo — wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
  • Organizacja i prowadzenie: przedszkoli, przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego.
  • Nauka języków obcych.
  • Organizowanie i prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, oraz doradztwa zawodowego.
  • Organizowanie i prowadzenie żłobków.
  • Organizacja i prowadzenie placówek pracy pozaszkolnej, w tym działalność domów i ośrodków kultury, klubów, świetlic itp. oraz organizacja różnego rodzaju kursów.
  • Wydawanie prasy lokalnej, prowadzenie innych środków masowego przekazu.
  • Organizacja koncertów różnych typów m.in. dla dzieci i młodzieży.
  • Organizacja i prowadzenie różnego rodzaju bibliotek.
  • Organizacja i prowadzenie placówek opieki społecznej dla dorosłych.
  • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 5. Działalność wymieniona w pkt. 4 może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego odpłatna lub nieodpłatna.
 6. Podział form działalności na działalność pożytku publicznego odpłatną lub nieodpłatną należy do kompetencji: 
  • Rady Naczelnej dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Zarządu Głównego
  • Rady Regionalnej dla odpowiedniego oddziału regionalnego TWP.
 7. TWP prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną oraz działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie celom statutowym TWP.
 8. TWP w swojej działalności może podejmować współpracę ze szkołami wyższymi, uczelniami wszystkich typów, niezależnie od ich statusu prawnego i organizacyjnego, z instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi w kraju i poza jego granicami.

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu