Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kursy i szkolenia

Terminy

UWAGA!

Początek kursu: PAŹDZIERNIK 2021 r.!

Kurs jest prowadzony w trybie zaocznym: sobota/niedziela, co 2 tygodnie

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Św. Marcin 69 61-608 Poznań

Koszt

1500,00 zł   Istnieje możliwość płatności w ratach! WAŻNE! I rata płatna wraz ze złożeniem dokumentów rekrutacyjnych (przelewem na konto)

Łączna liczba godzin

280 godzin, w tym aż 80 godzin praktyki!

Program

Kurs kwalifikacyjny “Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” jest organizowany przy współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. 

Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które:
     • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
     • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne),
     • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
     • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
     • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
Ponadto osoby, które chcą ukończyć szkolenie powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.
Szkolenie polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

W programie m.in.

Blok nr 1: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin) : Adaptacja jako rezultat rozwoju, Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia

Blok Nr 2: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin): Aspekty rozwoju dziecka, Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3, Mechanizmy rozwoju dziecka

Blok Nr 3: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin): Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami

Blok Nr 4: Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin): Odpowiedzialność prawna opiekuna, Podstawy medycyny ratunkowej – pierwsza pomoc, zapobieganie urazowości, Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Szczegółowy program kursu dostępny do wglądu w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

 

 

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać: na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl , lub drogą pocztową na adres: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, ul. Św. Marcin 69, 61-608 Poznań lub złożyć osobiście w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, przy ul. Św. Marcin 69, od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 14.00

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu