Rozpoczynamy nabór na kurs kwalifikacyjny “Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”!

Aktualności

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu rozpoczyna nabór na kurs kwalifikacyjny “Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Szkolenie, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przeznaczone jest dla osób, które:

  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie posiadają uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym (uprawnienia mają: opiekunki dziecięce, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo – wychowawczy, pielęgniarki, położne),
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Ponadto osoby, które chcą ukończyć kurs powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

Kurs polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i ilością godzin.

W programie m.in.

Blok nr 1: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin) : Adaptacja jako rezultat rozwoju, Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia

Blok Nr 2: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin): Aspekty rozwoju dziecka, Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3, Mechanizmy rozwoju dziecka

Blok Nr 3: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin): Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami

Blok Nr 4: Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin): Odpowiedzialność prawna opiekuna, Podstawy medycyny ratunkowej – pierwsza pomoc, zapobieganie urazowości, Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Szczegółowy program kursu dostępny do wglądu w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Kurs jest organizowany przy współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Rozpoczynamy już w październiku!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 270 377 lub kursy@twp-poznan.pl

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu