Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawach – Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie oświaty
  • nabycie kompetencji do stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracją szkoły (placówki)
  • przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym oraz innymi instytucjami oświatowymi, społecznymi, kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Podstawa prawna

Ukończenie przedmiotowych studiów podyplomowych pozwala spełnić wymóg niezbędny do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły (placówki), określony przez przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) lub stanowisko dyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I lub II stopnia, określony przez przepis § 1 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 693).

Opłaty

3200,00 zł (z możliwością płatności ratalnej)

Czas trwania

2 semestry (280 godzin)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu