Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela.
Absolwent będzie miał uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć.
Absolwenci studiów I stopnia nabędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiach magisterskich nabędą przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Podstawa prawna

– rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania

3 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

  1. skan podania,
  2. skan dowodu osobistego,
  3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

  • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
  • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
  • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu