Pedagogika artystyczna

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Słuchacz w ramach studiów przygotowywany jest do wdrażania praktycznej działalności artystycznej, realizowanej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie stanu najnowszej wiedzy pedagogicznej i dyscyplin pokrewnych oraz nowoczesnych metod jej pozyskiwania, obejmującej treści pedagogiczne z zakresu przedmiotów specjalnościowych, tj. pedagogiki artystycznej, metodyki pracy w przedmiotach artystycznych i przenoszenia jej na przedmioty humanistyczne (język polski, historia, WOS).

Zajęcia z zakresu

 • pracy z kamerą
 • podstaw scenopisarstwa
 • ekspresji scenicznej z rytmiką
 • podstawy gry na instrumencie klawiszowym
 • przygotowania spektaklu szkolnego
 • interpretacji tekstu

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania rozbudowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki artystycznej
 • wyreżyserowania spektaklu szkolnego
 • przygotowania koncertu szkolnego z piosenki polskiej i zagranicznej
 • przygotowania spektaklu szkolnego słowno-muzycznego z wykorzystaniem tekstów  z literatury i tematów z dziedzin humanistycznych (język polski, historia, WOS)
 • połączenia tematyki nauk humanistycznych  z naukami artystycznymi (muzyka, teatr, sztuki piękne, film)
 • podejmowania podstawowych działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się, jak również podejmowania działań skierowanych na pracę z uczniem zdolnym poprzez elementy sztuki w innych dziedzinach
 • wyszukiwania, interpretowania, analizowania, syntetyzowania oraz krytycznej oceny literatury naukowej i metodycznej z zakresu ww. specjalności
 • prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnoszących się do działań projektowych związanych z wybranymi aspektami pedagogiki artystycznej
 • rozwoju kompetencji u uczniów w kierunku innowacyjności
 • kształcenia uczniów w kierunku wzrostu kreatywności na zajęciach humanistycznych poprzez elementy artystyczne
 • wydobywania ekspresji i kształtowania osobowości u uczniów poprzez niecodzienne obcowanie z nauką przedmiotów humanistycznych
 • wzmocnienia efektywności i jakości nauczania przedmiotów humanistycznych poprzez przygotowywanie rożnych pokazów artystycznych na poziomie szkolnego występu publicznego, wystawy, filmu
 • nauczania metodą projektów
 • nauczania pracy zespołowej

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • komunikacji międzyludzkiej opartej na idei podmiotowości
 • dostrzegania istoty i wartości oraz rozumienia sensu działań o charakterze artystycznym
 • podejmowania wyzwań zawodowych i środowiskowych w swoim środowisku lokalnym na rzecz działalności twórczej
 • samodoskonalenia zawodowego; krytycznej i konstruktywnej samooceny własnych działań zawodowych oraz ich twórczego dostosowania do potrzeb danej sytuacji, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
 • aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne z zakresu szeroko rozumianej sztuki
 • asertywności i gotowości do komunikowania się w celu rozwiązywania problemów pracy zawodowej

Absolwent będzie mógł podjąć pracę:

 • jako nauczyciel (o ile posiada wymagane kwalifikacje w tym zakresie wydane na podstawie przepisów odrębnych)
 • wychowawca (o ile posiada wymagane kwalifikacje w tym zakresie wydane na podstawie przepisów odrębnych)
 • animator kultury w  szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  oraz placówkach realizujących zadania z zakresu kulturalno-oświatowego (w tym realizujących zajęcia o charakterze twórczym, koła teatralne, koła plastyczne, fakultety z filmu, piosenki czy gry na instrumencie)

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia innowacyjnych zajęć z przedmiotów humanistycznych, realizowania koncertów szkolnych i przedstawień teatralnych w szkołach, a także innej pracy twórczej z dziedziny pedagogiki artystycznej.

Możliwość dalszego rozwoju i zdobywania kwalifikacji

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz rozszerza wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki artystycznej. Ma możliwość dalszego rozwoju w obszarze pedagogiki artystycznej poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach II i III stopnia.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1400 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia dedykowane są nauczycielom klas I-III, nauczycielom przedmiotów humanistycznych (filologia polska, historia, WOS), pedagogom, którzy pragną rozszerzyć wiedzę i umiejętności z pedagogiki artystycznej i wykorzystać je w wykonywaniu zawodu nauczyciela, wychowawcom, animatorom kultury w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach realizujących zadania z zakresu kulturalno-oświatowego (w tym realizujących zajęcia o charakterze twórczym, koła teatralne, koła plastyczne, fakultety z filmu, piosenki czy gry na instrumencie).

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 1. skan podania,
 2. skan dowodu osobistego,
 3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu