Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Planu Daltońskiego

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, przygotowanie studenta do pracy z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg Planu Daltońskiego.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 1. Psychopedagogiczne podstawy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  (w tym: psychopedagogiczne przesłanki rozwoju i zachowania, zaburzenia rozwoju i terapia pedagogiczna, diagnoza psychopedagogiczna na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspomaganie rozwoju dziecka, podstawy pedagogiki przedszkolnej, podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, założenia procesu kształcenia w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, założenia procesu kształcenia według koncepcji Planu Daltońskiego).
 2. Metodyczne podstawy pracy z dzieckiem na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Stosowanie koncepcji Planu Daltońskiego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( w tym: edukacja matematyczna w przedszkolu, edukacja przyrodoznawcza w przedszkolu, przygotowanie do nauki czytania i pisania, metodyka edukacji polonistycznej / matematycznej/ przyrodoznawczej, edukacja plastyczno-techniczna z metodyką, edukacja muzyczna z metodyką, metodyka wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną, metodyka rozwijania zdolności sensorycznych, organizowanie procesu edukacyjnego według koncepcji daltońskiej, rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy według Planu Daltońskiego, projektowanie pracy z dzieckiem według koncepcji daltońskiej, literatura dziecięca z kulturą żywego słowa, współpraca pedagoga z otoczeniem, komunikacja interpersonalna, ewaluacja osiągnięć dziecka).
 3. Praktyka pedagogiczna w przedszkolu i klasach.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1800 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

3 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

Wymagania:

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, przygotowanie pedagogiczne.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 1. skan podania,
 2. skan dowodu osobistego,
 3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu