Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką Montessori

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, które przygotują do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, przygotowanie studenta do pracy z wykorzystaniem założeń i metodyki pracy wg M. Montessori.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu
 • Edukacja przyrodnicza i regionalna w przedszkolu
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka kształcenia społeczno-przyrodniczego
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyka
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w pedagogice Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, przygotowują do pracy z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1800 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

3 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, czynnych zawodowo nauczycieli.

Wymagania:

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, przygotowanie pedagogiczne.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 1. skan podania,
 2. skan dowodu osobistego,
 3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu