Asystent rodziny

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy, doradztwa i rozwiązywania problemów w rodzinie, które są niezbędne do profesjonalnego realizowania zadań zawodowych przypisanych asystentowi rodziny.
Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny zgodnie z zapisami ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1400 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

  1. skan podania,
  2. skan dowodu osobistego,
  3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

  • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
  • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
  • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu